Välkommen till Beställargrupp konstgräs

Beställargruppen för konstgräs arbetar för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor, där spridning av mikroplaster prioriteras. Fokus ligger på att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder.

Sveriges Fritid- och Kulturchefs Förening (SFK) är huvudman för Beställargruppen. Verksamheten finansieras av Naturvårdsverket.

Nyheter

Mikroplast från gjutet gummigranulat och granulatfria konstgräsytor

Nu finns rapporten att ladda ner från IVLs databas: http://ivl.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1589003&dswid=-9313 Projektet som har pågått under 2020-2021 och syftade till att öka kunskapen om spridningen av mikroplaster från gjutna gummiytor och granulatfria konstgräsytor genom att komplettera tidigare studier med nya mätningar och beräkningar. Utifrån kommunenkäter, leverantörsdata och GIS-analyser har Sveriges totala area platsgjutet gummi uppskattats till…

Läs mer

Nytt EU-beslut gäller från för polycykliska aromatiska kolväten sk. PAHer som används i fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och lekytor.

EU-kommissionen beslutade i juli 2021 om gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i granulat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar. Kraven träder i kraft 10 augusti 2022. Kraven är att karaktären för-säker-hets-skull för att säkerställa att inte granulat med höga halter PAH läggs ut.…

Läs mer

Projekt

Förstudie och kartläggning av styrmedel kopplat till konstgräs samt kartläggning av vilka möjliga anläggningar som kan omhänderta konstgräs

Syftet med detta projekt har varit att utreda förutsättningar för konstgräsbranschen att bli mer hållbar utifrån ett policyperspektiv. Projektet kartlägger befintliga och kommande styrmedel som är viktiga för konstgräsbranschen samt möjligheterna för att hantera uttjänta konstgräsplaner och har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet under våren 2021, på uppdrag av Beställargruppen för Konstgräs. Ta del av…

Läs mer

Kunskapslyftet – plast för konstgräsapplikationer

Projektet handlar om kunskapshöjande åtgärder riktade till kommuner som upphandlande organisationer och till projektörer, arkitekter och återförsäljare. Inom projektet kommer en guide i form av t ex en folder med information till de aktörer som inom branschen behöver veta mer om materialegenskaper samt hur de ska läsa produktinformationen i databladen. Vidare kommer också 3-5 utbildningstillfällen…

Läs mer

Behov av kompensation av Ekosystemtjänster kopplade till Konstgräsplaner

När man ersätter en yta tex en gräsyta eller annan typ av naturlig yta med en konstgräsplan för tex fotboll innebär det en påverkan på ekosystemet. Denna påverkan kan kompenseras med olika ekosystemtjänster. I detta projekt vill vi identifiera de olika förlusterna på befintligt ekosystemet, vilka olika ekosystemtjänster som kan ersätta dessa, samt de kostnader…

Läs mer

Våra medlemmar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.