Upphandlingsguide

Nu finns den uppdaterade Upphandlingsguiden tillgänglig här. Guiden ger kommunerna och andra upphandlare/inköpare stöd i sina upphandlingsprocesser för plastade ytor avsedda för lek och idrott såsom fotbollsplaner, multisportytor, lekplatser, förskolor och skolgårdar. Kraven syftar tillatt minska risken för spridning av plast och giftiga ämnen kopplat till konstgräs och liknande ytor ochminska klimatpåverkan.Upphandlingskraven som tas upp…

Att välja ett konstgrässystem ”Turf Hazard Spectrum”

Healthy Building Network’s HomeFree (HBN) är ett Amerikanskt nätverk som stödjer beslutsfattare inom bebyggd miljö som förbättrar människors hälsa genom att använda mindre giftiga byggmaterial. Inom nätverket har de gjort studier på konstgräs och dess ifyllnadsmaterial. I sitt arbete har de tagit fram en enkel guide för hur man kan gå till väga för att välja…

Environmental Health Impacts of Synthetic Turf and Safer Alternatives ett Webinar

Collaborative on health and the environment genomförde ett webinar kring miljö- och hälsopåverkan från konstgräs och dess olika ifyllnadsmaterial. De presenterar forskning om produktion, användning och bortskaffande av konstgräs vilket har lett till oro över miljöföroreningar, hälsorisker för människor och negativa effekter på vilda djur i globalt. Forskare har studerat en mängd olika föroreningar som…

Artificial turf pitches and microplastics

Fraunhofer UMSICHT utreder hållbarhet av konstgräs för fotbollsplaner. Ta del av systemanalysen som institutet Fraunhpfer genomfört för konstgräs för fotboll. I deras beräkningar och utförda mätningar har de fastställt att de undersökta konstgräsplanerna uppgår materialsvinni genomsnitt 2,98 ton ifyllnad per år. Ytterligare en viktig aspekt av systemanalysen var att ta hänsyn till konstgräsplanernas koldioxidavtryck. Beroende…

TEMA TILLSYN FÖR KONSTGRÄSANLÄGGNINGAR

    Kommunerna och anläggningsägarna av konstgräsplanerna har blivit mer och mer upplysta kring problematiken att granulat och plaststråna migrerar från konstgräsplanen. Påfyllnaden av granulat har kraftigt minskat hos de anläggningsägare och kommuner som ingår i beställargruppen, från 4 ton till närmare 0 ton per plan och år. Men på många håll är biytorna ett…

Göteborgs Stad har lanserat en kort föreläsning kring deras arbete med konstgräsplaner och mikroplaster.

Beställargruppen Konstgräs vill dela med sig av goda exempel på hur man arbetar med hållbar plastanvändning i kommunerna och för att minimera miljö- och klimatpåverkan i kommunerna runt om i Sverige. Martina Persson, utvecklingsledare miljö på idrotts-och föreningsförvaltningen, har spelat in en kort föreläsning (10 minuter) som beskriver utmaningen med konstgräsplaner och att samtidigt minska…

Naturvårdsverkets utlysning för att minska mikroplaster och metallutsläpp till dagvatten är nu öppen.

Det är dags att ansöka för handlingsplaner, skyddsåtgärder och innovativa projekt för att minska mikroplast och andra föroreningar till dagvatten Anläggningsägare som kommuner har varit flitiga att ansöka om finansiering och nu finns det en ny möjlighet. Så passa på att ansöka nu. Ansökningstiden är fram till 11 mars. Kortare projekt behöver slutrapportera senast 15…

The development of artificial turf in Swedish football fields -from the perspective of different stakeholders

En del inom forsningsprogrammet Mistra Sport and Outdoor har genomfört ett projekt inom Beställargruppen Konstgräs där de undersökt vilka olika målkonflikter utifrån olika perspektiv och aktörskonstellationer. Rapporten bygger på data från litteraturen, platsobservationer och kvalitativa analyser avsemistrukturerade intervjuer. Sammanlagt beskrevs tre anläggningar med konstgräs, och 17personer intervjuades representerande 13 olika intressenter från sju kategorier: olikaförvaltningar…