Digital fair Sustainable Synthetic Turf for football!

The 3rd of december 2021 BeKoGr invited suppliers to present their best solution out from following criteria: weather conditions relevant for Sweden microplastic and infill loss climate and environmental impact hazardous chemical content Nordic Arena Service and Green Fillhttps://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Sustainable-Turf-solutions-GF-NAS-Sweden.pdf Unisport https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/PP-AW-Seminar-3.12.21-1.pdf Limonta https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Limonta-Sport-Hallbar-losning.pdf Gräs Miljö AB https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Grasmiljo-Domo-grass.pdf Spentab i samarbete med Field Turf https://bekogr.se/wp-content/uploads/2021/12/Sustainable-Turf-Solutions-webinar-2021SWE-kopia.pdf Polytan…

Lunch and Learn 7 dec 11.30-13.00 -Kemikalier i konstgräs

Tisdagen den 7 december genomförde Beställargruppen ett lunchwebinarium om kemikalier i Konstgräs. Presentatörerna var Jenny Fäldt från Kemikaliecentrum i Stockholma Stad, Emelie Westberg kemikaliestrateg i Järfälla kommun och Ayman Naim numer miljöinspektör i Nacka som presenterade sitt examensarbete han genomförde under 2020 kring PFAS-ämnen i Konstgräsmattor. Ta del av presentationer och inspelningen från webbinariumet. Tisdagen…

Mikroplast från gjutet gummigranulat och granulatfria konstgräsytor

Nu finns rapporten att ladda ner från IVLs databas: http://ivl.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1589003&dswid=-9313 Projektet som har pågått under 2020-2021 och syftade till att öka kunskapen om spridningen av mikroplaster från gjutna gummiytor och granulatfria konstgräsytor genom att komplettera tidigare studier med nya mätningar och beräkningar. Utifrån kommunenkäter, leverantörsdata och GIS-analyser har Sveriges totala area platsgjutet gummi uppskattats till…

Nytt EU-beslut gäller från för polycykliska aromatiska kolväten sk. PAHer som används i fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och lekytor.

EU-kommissionen beslutade i juli 2021 om gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i granulat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar. Kraven träder i kraft 10 augusti 2022. Kraven är att karaktären för-säker-hets-skull för att säkerställa att inte granulat med höga halter PAH läggs ut.…

Förstudie och kartläggning av styrmedel kopplat till konstgräs samt kartläggning av vilka möjliga anläggningar som kan omhänderta konstgräs

Syftet med detta projekt har varit att utreda förutsättningar för konstgräsbranschen att bli mer hållbar utifrån ett policyperspektiv. Projektet kartlägger befintliga och kommande styrmedel som är viktiga för konstgräsbranschen samt möjligheterna för att hantera uttjänta konstgräsplaner och har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet under våren 2021, på uppdrag av Beställargruppen för Konstgräs. Ta del av…

Fidra i UK arbetar med mikroplastförluster från konstgräsplaner!

Fidra är en välgörenhetsorganisation som arbetar för att minska plastavfall och kemisk förorening i våra hav, på våra stränder och i en större miljö. Fidra belyser miljöfrågor och arbetar med allmänheten, industrin och regeringarna för att leverera lösningar som stöder hållbara samhällen och hälsosamma ekosystem. Vi använder bästa tillgängliga vetenskap för att identifiera och förstå…

Förluster av ekosystemtjänster vid byte av naturgräs till konstgräs

Konstgräsanläggningar har flera praktiska fördelar jämfört med naturgräsplaner, såsom ökad nyttjandetid och vädertålighet. Samtidigt riskerar anläggandet av nya konstgräsplaner att medföra förluster i ekosystemtjänster som bland annat minskad biodiversitet, minskad kväveretention (naturlig rening av kväve i vatten), motverkande av erosion och solvärmeavledning.  Under våren 2021 har Sveriges Lantbruksuniversitet genomfört ett projekt för att belysa eventuella…

Guide till hållbara konstgräsplaner

Under våren 2021 har RISE genomfört ett kunskapslyft för att öka plastkunskap hos kommunerna och andra aktörer som varit intresserade av att lära mer. Kunskapslyftet har genomförts i 5 kortare webbianrium. Utbildningsmaterialet har resulterat i en guide. Guiden är en ögonblicksbild då konstgräs är en produkt som förändras över tid. För tio år sedan var…

Material i barns offentliga miljöer

Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning inspekterar företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med kemiska ämnen. Som en del av tillsynen utförs kemiska analyser av varor för att kontrollera att varorna klarar de krav som finns i lagstiftningen.I detta projekt kontrollerade och analyserade vi sammanlagt 90 varor från 29 olika…