Informationsbroschyr Fotboll, Konstgräs & Miljö

Beställargruppen har tagit fram en broschyr om fotboll, konstgräs & miljö som du kan läsa här:

”Fotboll, konstgräs & miljö – en liten skrift om hållbart idrottande”.

Vad är en Beställargrupp?

”En beställargrupp är ett flerårigt samarbete mellan olika upphandlande organisationer som syftar till att höja kvaliteten i upphandlingar genom gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan kring krav och upphandlingsmetoder.”

Mer information om Beställargrupper och nätverk kan ni hitta här

Beställargruppen Konstgräs, mål och uppgifter

Mål för Bekogr:

 • Till 2020 radikal minskning av utsläpp och spridning av mikroplaster från konstgräsplaner för fotboll
 • Utnyttja synergier så att resultaten också kan bidra från likartade konstgräs, -granulat-, och fallskyddstillämpningar
 • 2020 är beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter spridda och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i en majoritet av Sveriges kommuner
 • Bidra till Kemikalieinspektionens handlingsplan 2015-2020 om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Våra uppgifter:

 • DRIVA UTMANING SOM KRÄVER INNOVATION
 • TESTNING OCH VERIFIERING
 • METOD- OCH NORMUTVECKLING
 • KOMMUNIKATION

Definition av plast

Av människor tillverkade polymerer där man utgått från antingen olja eller biprodukter från olja alt. från biomaterial (biobaserade plaster). Icke-syntetiska polymerer som naturgummi och polymermodifierad bitumen inkluderas också.

Vad är mikroplast?

Mikroplast är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De flesta mikroplasterna är dock under 1 millimeter och går inte att se med ögat. Mikroplast i havsmiljön kan exempelvis vara fragment av större skräpbitar eller utgöras av mikroplastpellets som i plastindustrin används som en råvara. Andra ursprung kan vara konstgräsplaner, hygienprodukter, textilier.

 • Plastpartiklar mellan 1 nm och 5 mm
 • Bred definition av ”plast”
 • Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och rengöringsprodukter)
 • Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning av plastskräp i miljön.
 • ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.

Mikroplast och påverkan på miljön

Mikroplast anses av de flesta vara ett allvarligt problem, Granulat innebär miljörisker dels eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen.

Det är enorma mängder partiklar av mikroplast som släpps ut i havet. Ett ensamt reningsverk släpper ut upp mot 70 miljoner partiklar av mikroplast per timme.

I den marina miljön är det ett allvarligt problem med mikroplaster. De individer längst ner i näringskedjan misstar plastbitarna som föda. Deras matsmältningssystem kan inte bryta ned plasterna så det stannar kvar. Dessutom fäster miljögifter från exempelvis bekämpningsmedel och industriella kemikalier. De flesta av gifterna är hydrofoba fäster sig på plastbitarna. Mikroplasten som redan finns i havet kan man inte ta bort, utan att man måste begränsa intaget av plasten som kommer ut i havet. Gifterna som kommer från mikroplasten stannar kvar i djuren i vattnet då kroppen inte kan bryta ned dessa ämnen. Störst problem har rovdjuren högst upp i näringskedjan. De konsumerar de mindre djuren som då bär på gifterna, detta gör att rovdjuren får en högre koncentration av gifter i sin kropp.

Plaster binder fettlösliga miljögifter som tas upp i de olika näringskedjorna

Konstgräs i Sverige

Det finns idag över 1000 konstgräsplaner i Sverige och cirka 100 nya byggs årligen. För att underlaget på en konstgräsplan ska ha de önskade egenskaperna fylls planen med stora mängder fyllnadsmaterial, oftast i form av granulat.

 

https://fogis.se/anlaggningarenor/underlag/konstgras/

Varför kopplas konstgräsplaner för fotboll till mikroplastproblematiken?

Per definition är infill eller granulatet mikroplast som används i konstgräset. Granulat som används i konstgräsplaner är så små (2-3 mm) att de räknas som mikroplast när de sprids till miljön. Det är då en primär mikroplast och möjlig att åtgärda så att dessa partiklar stannar kvar och inte sprids till din omgivande miljö och vatten. Det spelar ingen roll vilken typ av gummimaterial du använder som ifyllnad i konstgräset utan SBR, TPE, EPDM och R-EPDM eller bionedbrytbar plastinfill är alla mikroplast.

Även plaststrån från själva konstgräsmattan kan lossa och ludda vilket då också blir mikroplast.