I Borås finns 16 fullstora och tre föreningsägda konstgräsplaner.

Mer info hittar du på kommunens hemsida: https://www.boras.se/

Medverkande:

Erik Hang, Anläggningschef

Degerfors har 4 konstgräsplaner, varav en 11spelsplan är uppvärmd, en 9-spels inomhushall, en 9-spel utomhus ouppvärmd och en multisportanläggning konstgräs 7-spelsplan. Nyttjandegraden är 1600 timmar ute och 1200 timmar inne bokad tid, skola och förening. Därtill finn en stor ouppskattbar spontantid.

Medverkande:

Ulf Jangentorp, Enhetschef för fritids- och vaktmästerienheten

Göteborgs stad vill vara föregångare när det gäller miljö och klimat.

Göteborgs Stad Idrott och förening har ca 50 konstgräsplaner och staden som helhet har runt 75 inkl. elitarenor och föreningsägda konstgräs. Se länken Minska mikroplast på konstgräsplaner – Göteborgs Stad (goteborg.se). Göteborgs stad har ett fullmäktige beslut gällande att ”förbjuda inköp, användning och spridning av mikroplast”, varför man arbetar hårt kring frågan gällande gummigranulat. Idrotts- och föreningsförvaltningen har testat en rad olika alternativt till gummigranulat, investerat i skyddsåtgärder samt informerar och utbildar kring frågan – både nämnd, föreningar och driftspersonal. En anvisning som beskriver förhållningssättet kring frågan finns och uppdateras årligen, den hittas under länken.

 

Medverkande:

Martina Persson, utvecklingsledare miljö, IOFF

Therése Hivell, anläggningar, IOFF

 Amin Behnamfar, anläggningar och inköp, IOFF

I Halmstads kommun finns 92 fotbollsplaner. Av dem ägs och drivs 56 planer av kommunen medan resterande 36 planer sköts genom varierande former av föreningsdrift. Av dessa fotbollsplaner är sex konstgräsplaner med en nyttjandegrad på ca 55% av bokningsbar tid. Konstgräsplanerna har alla gummigranulat med minimal påfyllnad. Halmstad har tagit fram en åtgärdsplan med rutiner i drift samt genomfört skyddåtgärder vid alla konstgräsplaner.

Medverkande:

Magnus Rasmusson, Strategisk Anläggningsutvecklare, Ledning och utveckling., teknik- och fritidsförvaltningen, Halmstads kommun

Huddinge kommun har 24 konstgräsplaner som uppskattas till 84 000 kvadratmeter. Nyttjandegraden uppgår till 77 %.

Huddinge kommun har ett pågående arbete med att ta fram en strategi med åtgärdsplan och egenkontroll för att minska mikroplast kopplat till konstgräs.

Följande skyddsåtgärder har vidtagits för att minska spridningen av mikroplaster: Granulatfällor på de planer som har granulat, uppläggningsytor (på ett antal planer), borstar på planerna innanför staketet, stängsel runt alla planer, borstsystem för spelare finns samt informationstavlor samt regelbunden städning utförs där de slamsuger brunnar som är i behov av det.  Därtill har Huddinge kommun gjort följande åtgärdsarbete:

  • En 7-spelsplan utan ifyllnad
  • Från 2020 ställs det miljö- och hälsokrav vid upphandling

Järfälla kommun har 12 konstgräsplaner på ca 60 000 kvadratmeter. Nyttjandegraden är hög, 11-mannaplanerna är fullbokade april-oktober. Alla planer utom en har granulat. Det sker ingen påfyllnad, det som plogats av återförs vid snöröjning. Därtill har följande skyddsåtgärder vidtagits för att minska spridningen av mikroplaster: Granulatfällor och filter, uppläggningsyta för snö, speciella ytor för fordon och redskap, stängsel runt planen, borstsystem för spelarna, informationsskyltar och material runt planerna, regelbunden städning runt planen, årlig slamsugning av brunnar.

Järfälla kommun har satt upp riktlinjer vid upphandling samt en handlingsplan som kommer att uppdateras ca vartannat år beroende på de åtgärder som förvaltningen hinner med att utföra/förbättra.

Mer om Järfälla kommuns arbete med att minska spridningen av mikroplast från konstrgräsplaner finns att läsa på följande platser:

Medverkande:

Emelie Westberg, Kemikaliesamordnare

Eva Jönsson Järnstad, Fritidschef

Kalmar har sex 11-spelsplaner och fem 5-spelsplaner. Samlade ytan är cirka 50 000 kvadratmeter. Nyttjandegraden varierar.

Idag har Kalmar en skötselrutin för planerna.  En fullstor strategi med åtgärdsplan och egenkontroll för att minska mikroplast kopplat till konstgräs är på gång. Skyddsåtgärder har genomförts på konstgräsplaner. Extra åtgärder har genomförts i Bergavik. Mer om Kalmars kommun hållbarhetsarbete kopplat till idrott finnas att nå på följande platser:

Medverkande:

Per-Ola Johansson, Administrativ chef på kultur- och fritidsförvaltningen

 

Karlstads Stad har sju konstgräsplaner (5 st 11, 2 st 7). Därutöver finns det tre föreningsdrivna inomhushallar. Airdome 11-spel, Våxnäshallen 7-spel och FBK Örsholmen 5-spel. Den totala arean är ca 57 600 m2. Nyttjandegraden är 1200 plus 300–800 timmar/plan. Av kommunens sju planer har alla TPE utom en som har Saltex Biofill. Den senare har nu bytts ut till Saltex BioFlex.

Karlstad har ett pågående arbete med att ta fram en strategi med åtgärdsplan och egenkontroll för att minska mikroplast kopplat till konstgräs. Sedan 2018 finns ett utkast och en idé kring åtgärder som är på väg att förverkligas. Karlstad Stad har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att inventera och åtgärda alla utomhusplaner under 2020 samt ta fram en policy. Egenkontrollprogram ingår i detta arbete. Därtill har Karlstad kommun genomdrivit följande arbete:

  • Karlstad Stad har ställt krav på att vid utbyte ingår det i leverantörens åtagande att återta material. Vid byte Ilanda IP 2018 återfördes TPE så att nyanskaffning kunde halveras. En gammal matta återbrukades i buffertzoner mellan asfaltram och staket och ersatte naturgräs för att lättare kunna sopa upp granulatspill och även fungera som avstampningsyta för spelare. Vi kommer fortsättningsvis inte släppa iväg mattor till andra tillämpningar.
  • Karlstad Stad ställer hälsokrav med till exempel PAH och liknande. Miljökrav ligger i projekterade lösningar för att minimera läckage till stänksarger, silar i brunnar, borststationer, snötippyta osv.
  • 2 planer med specifika skyddsåtgärder
  • Karlstad Stad har lagt fokus på upphandlingsstöd. De bidragen med hjälp att testa och utvärdera nya material så som Biopitch

Här finns mer info om Karlstads hållbarhetsarbete kopplat till idrott;

Medverkande:

Jonas Haglund, Projektledare Teknik- och Fastighetsförvaltningen

Lunds kommun har 11 st 70 000 kvadratmeter. Nyttjandegraden är ca 20 000 speltimmar/år. Kommunen har genomfört en rad olika skyddsåtgärder för att minska spridningen av mikroplast på samtliga planer. Kommunen har även tagit fram en strategi med handlingsplan och informationsblad för att minska problematiken kopplat till konstgräsplaner i Lund och deltagit i Miljösamverkan Skånes framtagande av tillsyn. Därutöver genomför årligen regionalt konstgräs seminarium för informationsspridning.

Mer info om Lunds arbete hittar du på följande nedan:

Informationsblad 1

Informationsblad 2

Informationsflyer

Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun: https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/idrott-motion-och-friluftsliv/idrottsplatser-och-fotbollsplaner/handlingsplan-for-konstgrasplaner-och-granulat-i-lunds-kommun.pdf

Miljösamverkan Skånes projekt om tillsyn av anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytor för lek och idrott: http://extra.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane/Sv/projekt/pagaende-projekt/2018-2019/PublishingImages/Sidor/Reducera-uppkomsten-av-mikroplaster-fr%c3%a5n-konstgr%c3%a4splaner/Milj%c3%b6samverkan%20Sk%c3%a5ne%20inbjudan.pdf

Medverkande:

Mira Norrsell Miljöstrateg

 

Malmö Stad är drivande vad gäller utfasning av plast, mikroplast kopplat till konstgräsplaner för fotboll men också andra relaterade ytor. Malmö är också huvudman för Beställargruppen Konstgräs. I Malmö finns 24 konstgräsplaner, nyttjas ca 85 % utslaget på hela året. Framförallt förkommer bildäcksgranulat/SBR på planerna. Påfyllnadsmängden av granulat är mycket låg ca 500 kilo/år totalt på samtliga planer. I Malmö Stad testar man olika typer av konstgrässystem allt från konstgräs med sk bioinfill till sytem utan ifyllnadsmaterial. Malmö Stad har också infört skyddsåtgärder runt alla sina konstgräsplaner.

Malmö Stads handlingsplan gällande konstgräs för fotboll: https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/forskolenamnden/mote-2019-06-12/agenda/handlingsplan-for-utfasning-av-konstgrasplaner-mmpdf?downloadMode=download

Medverkande:

Thomas Sterner, avdelningschef på Fritidsförvaltningen i Malmö stad

I Skellefteå finns sex 11-spels-, två 9-spels- och sex 5-spelsplaner. Totalt omfattar konstgräsplanerna ca 54 000 kvadratmeter. Skellefteå har installerat en 11-spelsplan helt utan gummigranulat.. Skellefteå håller på att ta fram en strategi med åtgärdsplan och egenkontroll för att minska mikroplast kopplat till konstgräs.

Medverkande:

Hans Pettersson, Avdelningschef Idrott

I Stenungsund har SIF gården (Wosabplanen) SBR gummi (10 år). Där har konstgräsplanen, som första plan i Sverige, installerats med slutna dräneringar samt dagvattenfilter.

I Stenungsund finns även Stora Höga Arena med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan.  Planerna är åtta år gamla och har sk Geoinfill ( kork, kokos,10 % TPE). Där har kommunen vidtagit åtgärder i form av slutna dräneringar och ett reningsverk. I dagsläget är dock reningsverket avstängt eftersom planen, enligt COWI som genomfört tester, inte släpper några gifter. Även vid Stora Höga Arena finns ytor för snöröjning.

Här finns mer info om Stenungsund kommuns miljöarbete kopplat till mikroplast: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/miljoochklimat/renkustlinje.4.73cb5be1677d804dbb2bca4.html

Medverkande:

Maria Alm, Miljöstrateg

Stockholm Stad förvaltar över 110 konstgräsplaner som är bokade 2000 timmar/plan och år. De flesta har gummigranulat.

Stockholm Stad har vidtagit flera skyddsåtgärder för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner. Hit hör: granulatfällor, upplag för snö (på vissa planer), speciella ytor för fordon och redskap, sargar som är fäst längst ner på stängsel runt planen, stängsel runt planen, infoskyltar (på vissa planer), städning, separata in/utgångar.

Stockholm Stad har också upprättat ett dokument gemensamt med idrottsföreningar, miljöförvaltningen, fotbollsklubbar, Stockholm vatten, Trafikkontoret, SISAB. Dokumentet fungerar som en rekommendation med en tillhörande handlingsplan för frågor som rör konstgräsplaners miljö och hälsopåverkan. Handlingsplanen hittar du här: http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/plast/hp-mikroplast-beslutad-kf-20200127.pdf

I Stockholm har man dessutom gjort ett grundligt arbete och beslutat om en rekommendation vid upphandling där många tips kring tex kemikalier kan hittas: https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/konstgras-gummigranulat-och-platsgjutet-gummi/

Medverkande

Pye Seaton, Fastighetskontoret,

Jenny Fäldt, Miljöförvaltningen

Från Stockholms Fotbollsförbund medverkar Robin Johansson. Mer information kring deras arbete med att minska spridningen av mikroplast kopplat till konstgräs hittar du på hemsidan: http://www.stff.se/

Svenska Fotbollförbundet, SvFF är Sveriges största specialidrottsförbund. Totalt har föreningen ungefär en miljon medlemmar, varav cirka 600.000 är aktiva spelare. Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i Sverige och att företräda den utom landet.

Mer info om Svenska Fotbollsförbundet hittar du på deras hemsida. Där finns även rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner: https://fogis.se/anlaggningarenor/underlag/

SvFF har tagit fram ett policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan: https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_28160/ImageVaultHandler.aspx091120144943-uq

Medverkande

Niklas Callenmark

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Organisationen fungerar även ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I SKR:s roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. SKR erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

SKR:s roll i Bekogr har varit att bidra till de olika processerna och förmedla information ut till sina medlemmar. SKR för dialog mellan idrottsförbund, kommuner samt andra intressenter. Därtill genomför de marknadsanalyser, håller i leverantörsdialoger, webinarier och konferenser i ämnet. De har också initierat arbetet inom SKL Kommentus som nu genomfört en upphandling ett s.k. DIS för konstgräsmaterial där BG material kring upphandling har medverkat till deras vägledningar. Mer om SKR:s roll i BeKogr finns att läsa här: https://skr.se/demokratiledningstyrning/upphandling/bestallargruppernatverk/bestallargruppkonstgras.13664.html

Här kan du läsa mer SKR:s övriga arbete med att minska spridningen av mikroplast från konstgräs: https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationkunskapsdagomkonstgrasochmikroplastlackage.19118.html

Medverkande 

Nils-Olof Zethrin, fil.dr/PhD, Expert fritid och idrott, Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad

 

Sundbyberg har åtta konstgräsplaner på ca 37 000 kvadratmeter. Tre av dessa är korkplaner, en är granulatfri och de resterande är SBR granulat. De skyddsåtgärder som vidtagits för att minska spridningen av granulat är fällor, ytor för fordon, stängsel runt plan, borstar, regelbunden städning, separata in och utgångar.

Sundbyberg har ett pågående arbete med att byta ut SBR-planerna mot andra alternativ. År 2019 installerades en 11-spelsplan med sandinfill.

Medverkande:

Emelie Westberg, Kemikaliesamordnare

 

Umeå kommun har 25 st konstgräsplaner på ca totalt 100 000 kvadratmeter. På alla konstgräsplaner är det SBR.

Mer info hittar du på kommunens hemsida: www.umea.se

Medverkande:

Anders Linder, Avdelningschef

Upplands Bro har tre 11-spelsplaner, en fotbollshall med 7-spel och en 5-spelsplan för spontanspel med granulat. Därtill finns tre konstgräsplaner med SBR, fotbollshallen TPE och spontanplanen med sandfyllning. Nyttjandegraden är hög, i genomsnitt 80 % vilket blir 5904 timmar.

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att minimera spridningen av mikroplaster till naturen. De skyddsåtgärder som vidtagits för att minska spridningen av mikroplaster är granulatfällor och filter, uppläggningsytor för snö, speciella ytor för fordon och redskap, liten sarg runt planen, stängsel runt planen, borstsystem för spelarna, informationsskyltar runt planen samt att de genomför regelbunden städning av konstgräsplanerna. De har även tagit fram en tagit fram en strategi med åtgärdsplan och egenkontroll för att minska mikroplast kopplat till konstgräs.

Mer om Upplands Bro kommuns arbete med att minska spridningen av mikroplast finns att läsa här: https://www.upplands-bro.se/kultur–fritid/forening-lokalbokning/boka-lokal/idrottsplatser–fotbollshall/minska-spridningen-av-mikroplast-fran-konstgrasplaner.html

 

 

I Uppsala kommun finns 15 konstgräsplaner på totalt 102 453 kvm. Nyttjandegraden varierar. Inomhusplanen nyttjas ca 4000h/år. För utomhusplanerna med all spontanidrott inräknad ligger nyttjandegraden någonstans över 3000h/ år. Alla konstgräsplaner har inte granulat. Framöver förväntas påfyllnadsmängden minska till följ av nya skötselrutiner. Kommunen har även installerat nya konstgrässystem med både bioinfill och bioflex för att minska spridningen av mikroplaster. Dessutom har kommunen genomfört skyddsåtgärder i form av granulatfällor och filter, uppläggningsytor för snö, speciella ytor för fordon och redskap, liten sarg runt planen, stängsel runt planen, borstsystem för spelarna, informationsskyltar runt planen samt att de genomför regelbunden städning av planen. Årligen sker slamsugning av brunnarna.

Uppsala kommun har även arbetat med att återanvända delar av de gamla konstgräsen när de byts ut. Upptagning och återanvändning av infill har använts. Allt övrigt går till deponi enligt upphandling.

Uppsala kommun har tagit fram en strategi med åtgärdsplan och egenkontroll för att minska mikroplast kopplat till konstgräs, den hittar du här: http://uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/namnder/idrotts-och-fritidsnamnden/moten/2019/28-november/

Framöver planerar kommunen att se över antalet öppningar in till planerna samt rengöring av fordonen som lämnar konstgräsplanerna.

En annan viktig aspekt som kommunen arbetar med är att kravställa fossilfria material. Kommunen har ett miljö- och klimatprogram som innebär att Uppsala ska vara helt fossilfria 2030 (Endast biobaserad eller återvunnen plast 2030, ingen ny fossil plast). Mer om detta finns under etappmål 9: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/miljo–och-klimatprogram-20142023/

Medverkande:

Mats Benker, Enhetschef för idrott

Johan Eriksson, Idrottsplatsskötare

Värnamo kommun har tre 11-spels konstgräsplaner samt en som är föreningsägd. Nyttjandegraden uppgår till ca 2000 timmar/plan och år.

Medverkande:

Lars Grahn, Enhetschef Fritid/Arenaservice

Växjö kommun har nio konstgräsplaner som nyttjas mellan 1500 – 3000 timmar. Påfyllnadsmängden av granulat är ca 100kg/plan och år. Växjö har installerat skyddsåtgärder på samtliga planer. Därutöver har Växjö kommun:

Medverkande:

Magnus Nyqvist, Kultur- och Fritidsförvaltningen