Beställargrupp Konstgräs

Malmö Stad är huvudman i Naturvårdsverket beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor som initierades hösten 2017. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster men även andra närliggande miljö och hälsoaspekter inkluderas i arbetet.

Genom beställargruppen är det möjligt att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder. Tillsammans kan medverkande organisationers samlade köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på marknaden för konstgräsplaner. Det finns inga krav på att gemensamma upphandlingar ska genomföras. Det handlar i stället framförallt om förberedelser inför upphandlingar som genomförs i deltagarnas organisationer eller av andra berörda parter. Beställargruppen är förhållandevis permanent och vi förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framåt.

Beställargruppens medlemmar består av personer inom kommunernas fritids- och miljöförvaltningar, fastighetsbolag, sportanläggningar, fotbollsförbund och klubbar.

Naturvårdsverkets finansierar beställargruppens organisering och att driva nätverksarbetet inom den, samt finansiering för olika typer av förstudier, utredningar och tester, i syfte att öka kunskapen om konstgräsplanernas miljöpåverkan och hur den kan minimeras.

  • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer
  • Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar
  • Genomföra förstudier som underlag för tex innovations- och teknikupphandlingar
  • Genomföra upphandlingar
  • Identifiera och sprida erfarenheter
  • Utgöra bollplank utifrån gruppens kompetensområden
  • Utåtriktade aktiviteter för att sprida information och engagera till aktivitet även utanför medlemskretsen

Läs med om Konstgräs på följande sidor: